REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE
pdfRegulamin_Swietlic.pdf   

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie  działalności kulturalno – oświatowej i sportowej.
 2. Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu dostosowanego do stałych zajęć oraz potrzeb mieszkańców. Czas jej pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych.
 3. Administratorem świetlicy jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach.
 4. Gospodarzem świetlicy jest opiekun świetlicy(woźna/woźny), działający na podstawie pisemnej umowy z Dyrektorem Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.

II.    CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Głównym celem działania świetlicy jest rozwijanie pasji i zainteresowań, integracja lokalnego środowiska i promocja wsi oraz gminy Łęczyce.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie działań kulturalno-oświatowych i sportowych,
 • organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych adresowanych do poszczególnych grup wiekowych mieszkańców,
 • stała współpraca z Radą Sołecką, stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi działającymi na terenie sołectwa,

III.    ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Do zadań opiekuna świetlicy należy:
 • utrymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach,
 • dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,
 • udostępnianie obiektu mieszkańcom, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • współorganizowanie imprez środowiskowych,
 • informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie gminy Łęczyce i powiatu wejherowskiego,
 • zgłaszanie potrzeb, awarii i usterek Dyrektorowi Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach,
 • przygotowywanie planu pracy świetlicy na każdy kolejny rok działania oraz sprawozdania z działalności świetlicy.

2.    Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:

 • uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę, sołectwo oraz środowiska lokalne,
 • wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • zgłaszania pomysłów i propozycji do planu pracy świetlicy,
 • swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.

3.    Uczestnicy świetlicy są zobowiązani do:

 • przestrzegania Regulaminu świetlicy,
 • poszanowania mienia znajdującego się w świetlicy, dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć i imprez,
 • odpowiedzialności za własne postępowanie.

4.    Uczestnikom świetlicy zabrania się:

 • przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
 • na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających,
 • Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.

5.  Rodzice dzieci poniżej 6-ego roku życia  zobowiązani są do zapewnienia im opieki w trakcie imprez oraz zajęć w świetlicy.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Imprezy, zebrania, spotkania o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do harmonogramu pracy świetlicy.
2.    Osoby korzystające ze świetlicy powinny przestrzegać przepisów dotyczących porządku publicznego, bhp, ppoż. oraz sanitarnych.
3.    Warunki wypożyczenia świetlicy reguluje Zarządzenie Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.
4.    Regulamin świetlicy wiejskiej wchodzi w życie z dniem 02.01.2012 r.