cudaki 2017

 I. ORGANIZATOR

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie

84 – 220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
Tel. 58/ 676 – 16 – 99
E – mail : kontak@gik-leczyce.pl

II.CEL KONKURSU

 • rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
 • promowanie twórczych dokonań młodych artystów gminy Łęczyce,
 • kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży  do twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

III.WARUNKI UCZESTNICTWA

 • konkurs obejmuje teren gminy Łęczyce,
 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży tj. szkół podstawowych i gimnazjów,
 • uczestnicy konkursy wykonują prace plastyczne – płaskie i przestrzenne, inspirowane obserwacją   świata ptaków, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej,
 • każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace ( jedną płaską i jedną przestrzenną ),
 • prace płaskie należy wykonać na papierze typu brystol w formacie A4 – A2,
 • każda praca powinna zawierać metryczkę z informacjami : Imię i nazwisko uczestnika, wiek ( klasę ), nazwę i adres placówki kierującej, Imię i nazwisko opiekuna,
 • prace należy składać w siedzibie GIKiB w Strzebielinie w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

IV. UWAGI

 • Prace płaskie i przestrzenne rozpatrywane będą osobno,
 • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac biorących udział w konkursie,
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2017r.
Skip to content