Projekty brzezno sp artykul
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, polegających na Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną wraz z czytelnią, na działce nr 33/5, obr. Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce, dla której Starosta Wejherowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na rozbudowę nr AB.6740.IX.31.2014.14 z dnia 20.05.2014r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami; dalej: ustawa Pzp).
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

I. Przedmiot zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną wraz z czytelnią, na działce nr 33/5, obr. Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce, dla której Starosta Wejherowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na rozbudowę nr AB.6740.IX.31.2014.14 z dnia 20.05.2014r.
2) Zamówienie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną wraz z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowanym w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, Priorytetu „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem wynika z Projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), zamieszczonych w Załączniku odpowiednio nr 12 i 13 do niniejszej SIWZ.
4) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wyłącznie materiał pomocniczy – różnice pomiędzy ilościami wskazanymi w przedmiarze a rzeczywistą ilością robót niezbędnych do wykonania zamówienia nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Zamawiającego.
5) Główne parametry rozbudowy:
a) powierzchnia zabudowy – 210,0 m2,
b) powierzchnia utwardzona terenu – 157,0 m2,
c) powierzchnia użytkowa – 171,0 m2,
d) kubatura – 880 m3.
6) W zakres zamówienia nie wchodzi zakup wyposażenia.

II. Osoby do kontaktu:
Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:
a) w sprawach postępowania o udzielenie zamówienia: Wojciech Wrześniewski – Z-ca Dyrektora GIKiB – fax. (+48 58) 676 16 99, e-mail: wojciech.wrzesniewski@gmail.com, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.
b) w sprawach merytorycznych (technicznych): Joanna Wasil-Sudnik – insp. ds. inwestycji w UG Łęczyce – fax. (+48 58) 678 91 25, e-mail: jwasil@leczyce.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

III. Sposób i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Nazwa Zamawiającego: Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
Adres Zamawiającego: ul. Tuwima 4, 84-220 Strzebielino
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Przetarg nieograniczony.
Oferta na Rozbudowę SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę”
Nie otwierać przed 03.09.2015 r. godz. 10:15”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z należytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 03.09.2015 roku do godz. 10:00, w sekretariacie Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, ul. Tuwima 4, 84-220 Strzebielino.
Oferty zostaną otwarte dnia 03.09.2015 roku godz. 10.15.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są w sekretariacie Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie i na stronie internetowej www.gik-leczyce.pl, www.bip.leczyce.pl oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

Dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
Hanna Mancewicz

Strzebielino, dnia 20 sierpnia 2015 roku


Załączniki z 20 sierpnia 2015


Dokumenty w formacie doc i pdf:

pdfOgłoszenie o zamówieniu
pdfSIWZ_Rozbudowa_SP_w_Brzeznie_Leborskim_o_biblioteke.pdf
pdfZal_2_do_SIWZ_-_Przedmiary_robot.pdf
pdfZal_10_i_11_-_Wzor_umowy_i_oswiadczenie_gwarancyjne.pdf
docZal_1_i_3-9_do_SIWZ.doc

Pliki spakowane w formacie rar:
Projekt budowlany
STWIORB


Załączniki z 26 sierpnia 2015


pdfOdpowiedzi
pdfZestawienie stolarki okiennej i drzwiowej


 Załączniki 31 sierpnia 2015


pdfOdpowiedzi
pdfZal_12A_do_SIWZ_-_Zestawienie_stolarki_okiennej_i_drzwiowej_POPRAWIONY.pdf

 


 Załączniki 18 września 2015 – wybór oferty


pdfInformacja o wyborze oferty str1
pdfinformacja o wyborze oferty str2


W dniu 28 września 2015 roku w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki podpisano umowę z wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „ROM-BUD” Roman Pieper na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią”. Wartość całkowita inwestycji budowlanej dofinansowywanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie zgodnie ze złożoną ofertą 678.225,94 zł brutto. Termin końcowy realizacji inwestycji to 31 października 2016 roku. W dniu 30 września 2015 roku zostanie dokonane oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy. Funkcję inżyniera kontraktu dla tej inwestycji pełni firma Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski.

Skip to content