Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko BIBLIOTEKARZ w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęczycach.

pdfbibliotekarz.pdf

1.    Opis stanowiska
1)    Stanowisko – Bibliotekarz
2)    Miejsce pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Łęczycach
3)    Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

2.    Wymagania niezbędne
1)    obywatelstwo polskie – z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
3)    wykształcenie:
•    wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii bez wymogu stażu pracy w bibliotece lub
•    wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 1 rok stażu pracy w bibliotece lub
•    średnie oraz 2 lata stażu pracy w bibliotece
4)    niekaralność za przestępstwo umyślne,
5)    znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.        o bibliotekach (Dz.U. nr 85 z 1997, poz. 539 z późn. zmianami),
6)    znajomość obsługi programu bibliotecznego, preferowany  LIBRA2000.

3.    Wymagania dodatkowe
1)    posiadanie zdolności organizacyjnych,
2)    obsługa urządzeń biurowych,
3)    komunikatywność, kreatywność,
4)    prawo jazdy kat. B.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1)    udostępnianie zbiorów w wypożyczalni,
2)    indywidualne doradztwo z zakresie doboru lektury,
3)    prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
4)    prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania autorskie, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe, itp.,
5)    gromadzenie i ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)    dbałość o prawidłowy układ zbiorów na półkach,
7)    organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, teczek tematycznych, zestawień bibliotecznych, itp.),
8)    sporządzanie statystyk wypożyczeń i odwiedzin w bibliotece,
9)    sporządzanie rocznego planu pracy,
10)    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji,
11)    współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.),
12)    sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
13)    ścisła współpraca z filiami Gminnej Biblioteki Publicznej,
14)    obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych.

5.    Wymagane dokumenty
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV),
3)    wypełniony kwestionariusz osobowy (druk można pobrać w siedzibie GIKiB),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje,
5)    oświadczenie o niekaralności,
6)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7)    mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

6.    Informacje dodatkowe
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

7.    Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4, pocztą elektroniczną na adres kontakt@gik-leczyce.pl tylko w przypadku posiadanych uprawnień podpisu elektronicznego, lub pocztą na adres GIKiB (liczy się data wpływu do GIKiB) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2014 r. do godz.15.00. Na kopercie proszę dopisać „Dotyczy naboru na stanowisko: Bibliotekarz”.

Dokumenty, które wpłyną do GIKiB po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy   dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leczyce.pl, na stronie internetowej GIKiB www.gik-leczyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Skip to content