011013 gala plakat2

Wójt Gminy Łęczyce oraz Gminna Instytuja Kultury zapraszają na:

GALĘ 2013

III Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łęczyce

Gala odbędzie się w Świetliy Wiejskiej w Kisewie, 22 – 23 października 2013 r. godz.10.00.

REGULAMIN III PRZEGLĄDU DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SZKÓŁ GMINY ŁĘCZYCE „GALA 2013”

I. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Łęczyce, Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4, tel.58/676 16 99, e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU
22-23 października 2013 r. godz.10.00 – Świetlica Wiejska w Kisewie.
22 października – szkoły podstawowe
23 października – gimnazja
Po występach przewidziane są warsztaty artystyczne dla dzieci. Szczegółowy harmonogram prezentacji artystycznych zostanie ustalony 14 października.

III. CELE PRZEGLĄDU

  • Prezentacja dorobku artystycznego szkół podstawowych, gimnazjów w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki.
  • Motywowanie społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze.
  • Wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami i Gminną Instytucją Kultury i Biblioteką.
  • Promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury.

IV. UCZESTNICY PRZEGLĄDU – KATEGORIE

  • MUZYKA: Szkolne zespoły muzyczne: wokalne, instrumentalne, wokalno – instrumentalne, chóry.
  • TEATR: Szkolne zespoły teatralne.
  • TANIEC: Szkolne zespoły taneczne.
  • PLASTYKA: Wystawiennictwo.

V. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń dostarczonych na adres Organizatora osobiście, pocztą tradycyjna, elektroniczną lub faxem do 10 października 2013 r. (załącznik nr1)
2. Czas trwania występu danej placówki nie może przekroczyć 30 minut.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Wszystkie szkoły uczestniczące w przeglądzie otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i upominki – nagrody rzeczowe.
2. Ekspozycja prac przesłanych przez Uczestników w kategorii plastycznej do wystawy w Galerii świetlicy Wiejskiej w Kisewie dostępna będzie od 17 października 2013 r.
3. Rozdanie nagród, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów dla szkół nastąpi w trakcie „Gali 2013” 22 – 23 października 2013 r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela koordynator przeglądu: Hanna Mancewicz (tel. 661-894-123).
2. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem, pobytem i ubezpieczeniem na czas przeglądu pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje.

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Karta zgłoszenia uczestników Przeglądu.

Skip to content