Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach siedzibą w Strzebielinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Koordynatora ds. Sportu i Turystyki    

 

pdfKoordynator_ds_sportu.pdf

 

Opis stanowiska:

 1. Stanowisko – Koordynator ds. Sportu i Turystyki
 2. Miejsce pracy – Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
 3. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie – z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe (kierunki preferowane: wychowanie fizyczne lub zbliżony, pedagogiczne), lub średnie z odpowiednimi uprawnieniami (np. trenerskie, instruktorskie) oraz kursem pedagogicznym,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne,
 5. znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230), ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ((Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz.857),
 6. znajomość zagadnień  dotyczących prawa finansów publicznych,
 7. doświadczenie w zakresie działalności sportowej i turystycznej (organizacja imprez sportowych, sport dzieci i młodzieży),

Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność, inicjatywa, kreatywność, umiejętność organizacji pracy,
 2. znajomość obsługi komputera w zakresie Windows (pakiet MS Office), poczty elektronicznej, Internetu,
 3. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
•    wytyczanie kierunków działania i ich realizacja w zakresie funkcjonowania sportu w Gminie,
•    organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez w celu zapewnienia działalności sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
•    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców,
•    podejmowanie samodzielnie i wspólnie z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć mających na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji,
•    integracja społeczna oraz wyrównanie szans poprzez sport, przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród mieszkańców,
•    pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku,
•    współpraca z samorządami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie sportu oraz w zakresie promocji i pozyskiwania funduszy,
•    przygotowanie, prowadzeni i koordynowanie imprez i zawodów z udziałem szkół i klubów z terenu Gminy,
•    przygotowywanie kalkulacji powierzonych imprez, rozliczeń końcowych i przedłożenie do akceptacji,
•    prowadzenie niezbędnej korespondencji związane j z organizacją imprez,
•    przedstawianie propozycji rozszerzania działalności,
•    prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych,
•    opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,
•    czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi imprezami,
•    tworzenie amatorskich sekcji sportowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (druk można pobrać w siedzibie GIKiB),
 4. przedłożenie planu rozwoju działań sportowych na terenie Gminy Łęczyce z rozróżnieniem na dwie kategorie: I) dzieci i młodzież, II) dorośli,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

Informacje dodatkowe:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4, pocztą elektroniczną na adres kontakt@gik-leczyce.pl tylko w przypadku posiadanych uprawnień podpisu elektronicznego lub pocztą na adres GIKiB (liczy się data wpływu do GIKiB) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz.15.00. Na kopercie proszę dopisać „Dotyczy naboru na stanowisko: Koordynatora ds. Sportu i Turystyki”.
Dokumenty, które wpłyną do GIKiB po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy   dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leczyce.pl, na stronie internetowej GIKiB www.gik-leczye.pl oraz tablicy ogłoszeń w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjne

 

Skip to content