REGULAMIN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach
pdfRegulamin_Bibliotek_Publicznych.pdf
§ 1. Prawo korzystania

1.    Wypożyczanie w Bibliotekach Publicznych podległych Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach jest ogólnodostępne.
2.    Korzystanie z wypożyczenia w Bibliotekach Publicznych jest bezpłatne i dotyczy książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
3.    Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
a.    okazać dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną,
b.    wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie.
4.    Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5.    Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach, 84-218 Łęczyce ul. Topolowa 1. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
6.    Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
7.    Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
8.    Czytelnik zobowiązany jest informować Biblioteki Publiczne podległe GIKiB  o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
9.    W Bibliotekach Publicznych podlegających GIKiB obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2. Wypożyczanie

1.    Wypożyczyć można jednorazowo do 4 woluminów i 4 jednostek zbiorów specjalnych oraz 5 czasopism  na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2.    W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczonych woluminów.
3.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie ilości wypożyczonych woluminów po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
4.    Osoby nie posiadające stałego zameldowania na terenie gminy Łęczyce mogą wypożyczać łącznie od 1 do 3 woluminów, w zależności od wpłaconej kaucji. Kaucja wynosi 30 zł za każdą pozycję. Przy wypożyczeniu książek szczególnie wartościowych i poszukiwanych pobiera się kaucję ustaloną przez bibliotekarza po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem GIKiB.
5.    Biblioteki Publiczne GIKiB mogą przesunąć termin zwrotu wypożyczonej publikacji, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6.    Biblioteki Publiczne GIKiB mogą skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu publikacji, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7.    Na prośbę czytelnika Biblioteki Publiczne GIKiB mogą rezerwować publikacje aktualnie wypożyczone przez innych czytelników z wyjątkiem lektur szkolnych i podręczników akademickich.
8.    Wybrane publikacje czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1.    W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki lub jednostki zbiorów specjalnych czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub jednostki zbiorów specjalnych, bądź za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną książkę lub jednostkę zbiorów specjalnych o nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
2.    Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają czytelnika.
3.     W przypadku zbiorów specjalnych do wysokości odszkodowania wlicza się każdorazowo koszt wykonania kopii zapasowej.
4.    Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów

1.    Za przetrzymywanie publikacji ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteki Publiczne GIKiB  pobierają opłaty w kwocie 1 zł od woluminu za miesiąc. Za każde upomnienie pobierana jest także opłata zgodna z kosztem upomnienia.
2.    Biblioteki Publiczne GIKiB mają możliwość w szczególnych sytuacjach zrezygnować z pobierania opłat za przetrzymywanie zbiorów. W zamian mogą zastosować inne formy zadośćuczynienia (np. pomoc w bibliotece).
3.    Nie uiszczenie kary spowoduje pozbawienie czytelnika możliwości korzystania z wypożyczalni do czasu uregulowania należności.
4.    Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat Bibliotekom Publicznym GIKiB przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych Czytelnika.

§ 5. Korzystanie z kącika czytelniczego

1.    Kącik czytelniczy jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy Łęczyce, niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2.    Korzystanie z kącika czytelniczego jest bezpłatne.
3.    Czytelnik korzystający z kącika czytelniczego jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
4.    Wierzchnie okrycie, torby, plecaki należy zostawić na wieszaku.
5.    W kąciku czytelniczym panuje cisza, obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych.
6.    Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
7.    Z kącika czytelniczego nie wolno wynosić książek i czasopism.
8.    Przed opuszczeniem kącika czytelniczego, czytelnik zwraca książki i czasopisma  bibliotekarzowi.
9.    Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
10.    Na wykonanie kserokopii czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do dyrektora Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.

§ 7. Przepisy końcowe

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Bibliotek Publicznych GIKiB. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki.
2.    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Łęczyce.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2012 r.

Skip to content