Baner Tu jest moje miejsce

Z okazji 40-leia Gminy Łęczyce
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
ogłasza konkurs:

„TU JEST MOJE MIEJSCE”

pdf100413_konkurs_multimedialny.pdf
pdf2013_04_konkurs_multimedialny_regulamin.pdf

§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną lub film pt. „Tu jest moje miejsce” jest Wójt Gminy Łęczyce oraz Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
2.    Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest w szczególności do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
3.    Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu „reklamówki” o tematyce związanej z Gminą Łęczyce.
4.    Konkurs realizowany jest z okazji obchodów 40-lecia Gminy Łęczyce i objęty jest patronatem honorowym Wójta Gminy Łęczyce.

§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących gminę, kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania, poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz postawy przywiązania do tradycji.

§ 3. Zasady konkursu
1.    Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych.
2.    Każdy uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie 1 prezentacji. Zastrzeżenie to dotyczy również wykonania pracy zespołowej.
3.    Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
4.    Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych GIKiB oraz Gminy Łęczyce.
5.    Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§ 4. Technika i format prac
1.    Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (maksymalnie do 15 slajdów) lub max 3-minutowego filmu „reklamówki” zawierających tekst, grafikę lub obraz.
2.    Prezentacja multimedialna powinna być wykonana w programie Power Point (pakiet oprogramowania Microsoft Office), lub w programie Impress (pakiet oprogramowania OpenOffice) – rozszerzenie pliku .pps lub .ppt, a w przypadku filmu w formacie AVI, WMV, MPEG-4.
3.    Praca powinna być zapisana na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio we wskazanych powyżej programach. Jako nazwę plików należy wpisać imię/imiona oraz nazwisko/-a autora lub autorów prezentacji czy też filmu.
4.    Płyty powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu.

§ 5. Terminarz i sposób dostarczenia prac
1.    Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 29 maja 2013
2.    Prace można składać osobiście w siedzibie GIKiB, ul. Tuwima 4, Strzebielino, pon – pt  w godz. 08:00-17:00, lub w Bibliotece w Łęczycach, ul. Topolowa 1, pon – pt w godz. 09:00-17:00, lub listownie na adres:
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
ul. Tuwima 4, 84-220 Strzebielino
z dopiskiem: „Konkurs – Tu jest moje miejsce”.
3.    Do każdej pracy należy dołączyć dane wykonawcy. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail.
 
§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych
Organizator przewiduje dokonanie oceny prac konkursowych na podstawie następujących kryteriów:
•    zastosowanie się do wymogów formalnych zawartych w niniejszym regulaminie,
•    wartość merytoryczna pracy konkursowej,
•    ocena kreatywności i oryginalności formy oraz treści pracy konkursowej,
•    jasność i zrozumiałość oraz czytelność pracy konkursowej.

§ 7. Wyniki i nagrody konkursowe
1.    Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
2.    O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do 10 czerwca 2013r.
3.    Prace laureatów 3 pierwszych miejsc konkursu zostaną zaprezentowane publicznie podczas obchodów 40-lecia Gminy Łęczyce w dniu 16 czerwca 2013r.
4.    Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, w tym: 1 miejsce – tablet , 2 i 3 miejsce – karnety do Aquaparku i do kina.
5.    O podziale nagród zadecyduje komisja konkursowa biorąc pod uwagę poziom prac nadesłanych na konkurs przy zastosowaniu kryteriów określonych w § 6.
6.    Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

§ 8.  Pozostałe ustalenia
1.    Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3.    W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Skip to content